Dementsussõbraliku asutuse märgise küsimustik üldhooldusteenust pakkuvale asutusele

I Asutuse üldinfo

Kontaktisik
Tagasi Jätka

II Asutuse väärtused


1.Kas teie asutus on spetsialiseerunud dementsusega inimestele, sh on eraldi dementsusega inimeste osakond?

2.Kas asutusel on strateegiline dokument (strateegia, arengukava või tegevuskava), milles on dementsusspetsiifilised eesmärgid?

3.Kas asutuse väärtused on töötajatele kommunikeeritud ning nendega arvestatakse igapäevatöös?

4.Kas asutuses tegeletakse klientidelt (sh lähedased) tagasiside küsimisega?

5.Kas teie asutuses kogutakse taustainfot klientide kohta (elulugu, huvid, olulised sündmused elus jm, nn kliendi lugu) ning arvestatakse seda temaga tegelemisel?

6.Palun märkige, kuidas teie asutuses kaasatakse lähedasi. (Palun märkige kõik sobivad vastused)

7.Milline on teie asutuse külastuspoliitika (sh elu lõpus)?

8.Kas teie asutus teeb koostööd väliste osapooltega (vabatahtlikud, koolid-lasteaiad, kohalik omavalitsus, MTÜ-d, õppeasutused jm partnerid)?

9.Kas teie asutus võtab vastu kõik dementsusega kliendid erinevates staadiumites?

10.Kuidas on organiseeritud hüvastijätt lähedastele lahkunud inimesega?
Tagasi Jätka
Tagasi Jätka

III Dementsusesõbralik disain – füüsiline ja sotsiaalne keskkond


1.Milline on asutuse sisekujundus ja miljöö?

2.Palun lisage fotosid sisekujundusest või link kodulehele, kus on näiteid sisekujundusest.

3.Kas asutuses (dementsusega inimestele mõeldud alas) kasutatakse ruumis ja ajas orienteerumisel abiks olevaid abivahendeid (uksesildid, viidad, suunad, kontrastsed toonid, kellad, kalendrid, suur kell, seinakalender, päevaplaan jms)?

4.Kas asutuses on turvaline ja ohutu elukeskkond (kemikaalid, hooldusvahendid ei ole kliendile kättesaadavad; ei ole lahtisi juhtmeid; pistikud on kattega; purunemiskindlad klaasist uksed; ei ole mürgiseid taimi ega teravaid esemeid; on infotehnoloogilised lahendused turvalisuse tagamiseks)?

5.Kuidas välditakse kukkumisohtu (nt kontrastid, käsipuud, liikumisabivahendid, kukkumismatt, libisemiskindel põrand vannitoas, kinnitatud vaibad, töövõtted, muud abivahendid)?

6.Kuidas välditakse kadumisohtu (infotehnoloogilised lahendused, personal jälgib, turvaline aed jms)?

7.Kas dementsusega klientidel on ligipääs aeda või õueala kasutamisele?

8.Kuidas toetatakse kliendi identiteeti läbi riietuse ja aksessuaaride?

9.Kuidas on kohandatud keskkond hügieenitoiminguteks (WC ja vannitoa kasutamine)?

10.Kuidas on korraldatud hügieenitoimingud?

11.Kas teie asutuses on klientide kasutuses funktsionaalne voodi koos kolmnurkse käepidemega?

12.Kas teie asutuse on olemas muud tõstmise ja hoolduse abivahendid?
Tagasi Jätka
Tagasi Jätka

IV Tegevused ja üritused asutuses


1.Kui palju saab iseseisvalt liikuv klient kasutada ühisruume?

2.Kas raskendatud liikumisvõimega kliendil (nt on funktsionaalvoodis või ratastoolis) on võimalus olla ühisruumides?

3.Kui palju saavad dementsusega inimesed kasutada liikumisruumi (aed või õueala, treeningruum, lai koridor või liikumisring)?

4.Milliseid tegevusi on dementsusega klientidel võimalik teha õues?

5.Kas asutuses on dementsusega inimestele huvipakkuvaid ja tegevust loovaid esemeid?

Näited: raamatud, ajakirjad, ajalehed; nukud, mänguloomad, lauamängud, tegevuspadjad jm esemed.


6.Kas dementsusega inimesetele korraldatakse üritusi?

7.Milliseid tähenduslikke vaba aja ja identiteeti toetavaid tegevusi pakutakse dementsusega inimestele?

Näiteks: muusika, aiandus, kokandus, käsitöö, meisterdamine, liikumine, suhtlemine, lugemine, loomad.


8.Kuidas toetatakse asutuses kliendi iseseisvust igapäevategevustes (iseseisev söömine, tualetis käimine, hammaste pesu jms)?

9.Kuidas on kogukond kaasatud asutuse töösse?

Näiteks: lasteaed-kool, vabatahtlikud, MTÜ-d, kohalik omavalitsus, kirik jms.


10.Kas kliendil on endale (sh koos lähedastega) toidu või joogi valmistamise võimalus?

11.Kas kliendil on asutuses võimalik kasutada isiklikke esemeid (nt oma mööbliesemed)?
Tagasi Jätka
Tagasi

V Personali pädevus ja professionaalsus


1.Kui palju kliente on päeval ühe hooldustöötaja kohta?

2.Kuidas hooldustöötaja panustab kliendi psühhosotsiaalsesse heaolusse. Palun kirjaldage:

3.Kas teie töötajad on saanud dementsusspetsiifilist koolitust viimase 2 aasta jooksul?

4.Kas asutuses töötavad või osutavad teenust spetsialistid, kes viivad läbi tegevusi dementsusega inimestele (nt tegevussjuhendaja, tegevusterapeut, vm loovterapeut, füsioterapeut, hingehoidja, sotsiaaltöötaja jm)?

5.Kuidas on tagatud õendus- ja arstiabi kättesaadavus (palun märkige kõik sobivad variandid)?

6.Palun kirjeldage, kuidas on arstiabi teenus asutuses korraldatud:

7.Palun märkige, kas teie asutuses (märkige kõik sobivad variandid):

Siin ei eeldata, et kogu asutuse personal sööb või tegutseb koos klientidega.


8.Kuidas tullakse asutuses toime kliendi ärevuse või äraminekusooviga?

9.Kas teie asutuses analüüsitakse klientide päeva ning arutatakse lahendusi keerulistele olukordadele (nt vahetuse üleandmisel või koosolekutel)?

10.Kuidas toimite, kui dementsusega inimesel tekib hooldust tõrjuv käitumine?

11.Millised on hetkel suurimad murekohad/raskused dementsusega inimesele teenuse osutamisel?
Tagasi

Oled jõudnud küsimustele vastamisega lõpuni! Kui soovid veel vastused üle vaadata, võid liikuda tagasi ja teha korrektuure. Kui oled kindel, et kõik on õigesti ning soovid küsimustiku ära saata, vajuta allolevale nupule.